Nasze doświadczenie i unikatowe podejście wyróżnia nas na rynku

USŁUGI

Rozwiązania prawne szyte na miarę

Na LEX BESPOKE składa się wiele elementów naszej pracy, która przybiera formę narzędzi stosowanych przez nas dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów dla Klienta. Nasze bogate doświadczenie w obsłudze prawnej innowacyjnych i zaawansowanych projektów pozwala nam na świadczenie usług podmiotom funkcjonującym w biznesie lub świecie nauki naukowym, które cechują się wysoce zaawansowanym poziomem technicznym i technologicznym. W szerokim ujęciu Fal & Markowski specjalizuje się w branży rozrywkowej, mediach, technologii i IP.

Doradztwo korporacyjne

 • Bieżąca obsługa korporacyjna
 • Zakładanie podmiotów gospodarczych
 • Koordynowanie i obsługa prawna transakcji handlowych
 • Obsługa rynków kapitałowych
 • Corporate mergers and acquisitions (M&A)-połączenia, przejęcia, fuzje, przekształcenia, sprzedaż oraz nabycie udziałów lub akcji
 • Nieruchomości Venture Capital
 • Analiza ryzyka braku zgodności
 • Sprawowanie funkcji compliance officer
 • Określenie stanu faktycznego
 • Współpraca z doradcami zewnętrznymi
 • Legal operations jako zespół wspomagający pracę działu prawnego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii
 • Przeciwdziałanie przestępstwom finansowym w korporacji
 • Polityka antykorupcyjna
 • Wprowadzanie ładu korporacyjnego
 • Wprowadzanie systemu zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości
 • Cyberbezpieczeństwo w organizacji
 • Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie

Rozwiązywanie sporów

 • Opracowywanie oraz opiniowanie projektów umów przeniesienia praw majątkowych do przedmiotów prawa własności intelektualnej
 • Opracowywanie oraz opiniowanie projektów umów licencyjnych
 • Pomoc i reprezentacja w rozmowach i negocjacjach na etapie przedsądowym
 • Pomoc i reprezentacja w zakresie ochrony prawnej i zabezpieczenia praw majątkowych i osobistych, ustanowionych na dobrach niematerialnych
 • Doradztwo w zakresie sposobów zabezpieczenia i transferu wiedzy, know how, tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących naruszenia majątkowych lub osobistych praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, know-how oraz innych przedmiotów prawa własności
 • Doradztwo w zakresie zabezpieczenia interesów i praw podmiotów prowadzących procesy R+D (Research & Development – badania i rozwój)
 • Doradztwo w zakresie procesów wdrożenia i komercjalizacji innowacji, w tym wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych
 • Doradztwo w zakresie umów IT (wdrożenia, utrzymanie, hosting, strony internetowe, aplikacje i programy komputerowe)
 • Pomoc i reprezentacja w zakresie rejestracji znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń geograficznych, itd.
 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów dotyczących prawa własności intelektualnej

Zarządzanie własnością intelektualną

 • Prowadzenie sporów sądowych
 • Rozwiązywanie sporów wewnątrzkorporacyjnych
 • Krajowy i międzynarodowy arbitraż
 • Postępowania sądowe w sprawach z zakresu IP
 • Postępowania korporacyjne i gospodarcze
 • Postępowania karne w sprawach gospodarczych
 • Postępowania podatkowe
 • Postępowanie przed UOKiK/UODO

Pozostałe obszary

 • Ochrona Danych Osobowych
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
 • KYC/AML
 • Handel i e-commerce
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy
 • Obsługa prawna nieruchomości
 • Restrukturyzacja, upadłość i likwidacja spółek
 • Upadłość konsumencka
 • Sukcesja, w tym przekształcenie JDG w sp. z o.o., fundacje rodzinne i ustanawianie zarządu sukcesyjnego
 • Prawo karnogospodarcze